GiorgioFinamore Logo

POSTMODERN GOTHIC
GENESIS

In the ballpoint pen primordial style

Giorgio Finamore 1998 Fuga psichica

FUGA PSICHICA / PSYCHIC ESCAPE

ballpoint pen on paper
21x29cm
Giorgio Finamore Art 1998

Giorgio Finamore 1998 Il creatore

IL CREATORE / THE CREATOR

ballpoint pen on paper
22x40cm
Giorgio Finamore Art 1998

Giorgio Finamore 1998 Paura della paura

PAURA DELLA PAURA / FEAR OF FEAR

ballpoint pen on paper
21×29,7cm
Giorgio Finamore Art 1998
(Collezione: Francesca Girotto)

Giorgio Finamore 1999 Metamorphosis

METAMORPHOSIS

ballpoint pen on paper
32x32cm
Giorgio Finamore Art 1999

Giorgio Finamore 1999 Percezione perturbante

PERCEZIONE PERTURBANTE / UNCANNY PERCEPTION

ballpoint pen, pencil on paper
46x65cm
Giorgio Finamore Art 1999

Giorgio Finamore 2001 Il Minotauro

IL MINOTAURO / THE MINOTAUR

ballpoint pen on paper
50x100cm
Giorgio Finamore Art 2001